Categories

Most Viewed

Gautam Budhha

किम्पक्व जातक (कामभोगाचे सेवन करू नये)

अपायिम्ह वग्ग, किम्पक्व जातक (कामभोगाचे सेवन करू नये) शास्ता जेतवनात विहरत असतांना एका आसक्त चित्त भिक्खु संबंधाने ही गोष्ट सांगितलेली

अत्थस्सद्वार जातक (उन्नतीचे प्रमुख द्वार)

ही कथा शास्ताने जेतवन विहारात विहरत असतांना एका अर्थकुशल पुत्राला संबोधून सांगितलेली आहे. श्रावस्तीच्या एका वैभवशाली श्रेष्ठीचा सात वर्षांचा पुत्र

कालकण्णि जातक (खरा मित्र)

अपायिम्ह वग्ग कालकण्णि जातक (खरा मित्र) ही कथा भगवंतांनी जेतवन विहारात विहरत असतांना अनाथपिंडकाच्या एका मित्राला उद्देशून सांगितलेली आहे. अनाथपिंडकाचा

मित्तविन्द जातक (अवज्ञाकारी भिक्खु)

ही कथा भगवंतांनी जेतवन विहारात विहरत असतांना एका अवज्ञकारी भिक्खुला उद्देशून सांगितलेली आहे. ही कथा काश्यप सम्यक् सम्बुध्द कालीन दहाव्या

अपायिम्ह वग्ग सुरापान जातक

अपायिम्ह वग्गसुरापान जातक (नशापाणी करू नये) ही कथा भगवंतांनी कोसम्बीच्या जवळ घोसिताराम विहारात विहरतांना सांगत स्थविरांना उद्देशून सांगितलेली आहे. भगवंतांनी

कुरूंगमिग

एकदा बोधिसत्व हरीण होऊन एका अरण्यांत सरोवराच्या काठी राहात होता. तेथेच एका वृक्षावर एका सुतार पक्ष्याने आपले घरटे बांधले होते.

भिक्खुणी खेमा

राजा बिंबिसाराची राणी खेमा अतिशय रुपवान होती. तिला तिच्या रुपाचा गर्व होता. तिच्या रुपाची स्तुती केलेली तिला आवडत असे. राजा

त्या गौतमाची ही कथा

सद्धम्म दिधला या जगासद्धम्म दिधला या जगा,ही थोर ज्याची योग्यतात्या गौतमाची ही कथात्या गौतमाची ही कथा II लक्ष्मी जिथे पाणी

Forgot Password