Categories

Most Viewed

Day: May 9, 2022

00 मे 1926 भाषण

“मी माझ्या आंधळ्या जनतेची काठी आहे.” सातारा जिल्हा महार परिषदेचे अधिवेशन रहिमतपूर, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा येथे 1926 च्या मे

00 मे 1932 भाषण

“स्वतःच्या पायावर उभे राहिल्याशिवाय अस्पृश्यांना तरणोपाय नाही.” मे 1932 मध्ये सोलापूर अस्पृश्य जनतेने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना थाटाच्या समारंभात मानपत्र

Forgot Password