Categories

Most Viewed

Day: February 22, 2022

22 फेब्रुवारी 1942 घटना

उस्मानाबादच्या तडवळे गावात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अस्पृश्य वतनदारांची एक परिषद आयोजित केली होती. या वेळी गावकऱ्यांनी याच एका बैलगाडीतून बाबासाहेबांची

Forgot Password