Categories

Most Viewed

Day: August 14, 2021

कालकण्णि जातक (खरा मित्र)

अपायिम्ह वग्ग कालकण्णि जातक (खरा मित्र) ही कथा भगवंतांनी जेतवन विहारात विहरत असतांना अनाथपिंडकाच्या एका मित्राला उद्देशून सांगितलेली आहे. अनाथपिंडकाचा

मित्तविन्द जातक (अवज्ञाकारी भिक्खु)

ही कथा भगवंतांनी जेतवन विहारात विहरत असतांना एका अवज्ञकारी भिक्खुला उद्देशून सांगितलेली आहे. ही कथा काश्यप सम्यक् सम्बुध्द कालीन दहाव्या

Forgot Password