Categories

Most Viewed

Day: August 13, 2021

अपायिम्ह वग्ग सुरापान जातक

अपायिम्ह वग्गसुरापान जातक (नशापाणी करू नये) ही कथा भगवंतांनी कोसम्बीच्या जवळ घोसिताराम विहारात विहरतांना सांगत स्थविरांना उद्देशून सांगितलेली आहे. भगवंतांनी

Forgot Password