Categories

Most Viewed

शांतीदूताच्या वैभवशाली जाऊनिया आश्रमा

शांतीदूताच्या वैभवशाली जाऊनिया आश्रमा
प्रथम नमू गौतमा चला हो, प्रथम नमू गौतमा II

तथागताची तत्त्वप्रणाली , आचरण्याची मुभा मिळाली
जीवनानंदे आज बहरली , वैशाखी पौर्णिमा II

करू बुद्धमय उभ्या धरेला , बेत मनीचा नेत इरेला
रम्य चंद्रमा आज उदेला , इथेच थोडे रमा II

शुद्ध शीलाचं लेऊन लेणं , बुद्धं सरणं गाऊ गाणं
करुया पावन अपुले जीवन , होऊन सारे जमा II

शांतीदूताच्या वैभवशाली जाऊनिया आश्रमा
प्रथम नमू गौतमा चला हो, प्रथम नमू गौतमा II

शाहीर : विठ्ठल उमप

    Leave Your Comment

    Your email address will not be published.*

    Forgot Password